Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług

Pets Deli Tonius GmbH (sp. z o.o.) - Ogólne warunki umowne i prawo odstąpienia od umowy

 

Ogólne Warunki Umowne Pets Deli Tonius GmbH dla produktów żywnościowych dla zwierząt domowych, innych produktów mieszanych i akcesoriów oferowanych w połączeniu z tymi produktami, produktów uzupełniających.

 

 • 1 Postanowienia ogólne, zakres stosowania

 1. Poniższe Ogólne Warunki Umowne regulują stosunki umowne pomiędzy Pets Deli Tonius GmbH, Berliner Straße 80-82, 13189 Berlin, Republika Federalna Niemiec, dyrektorzy: Tania Moser | Jan Billenkamp USt ID: DE 815 725 256 Steuernummer 1130 / 089 / 77298 HRB 188460 B Amtsgericht Charlottenburg (zwaną dalej "Pets Deli") a użytkownikiem, mają zastosowanie do przeglądania treści sklepu internetowego oraz składania zamówień przez użytkownika (zamawiającego) w sklepie internetowym pod adresem URL

   

  pl, w brzmieniu obowiązującym w chwili składania zamówienia. Postanowienia tych Ogólnych Warunków Umownych obowiązują dla wszystkich dostaw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Umownych jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22

  1

   

  polskiego Kodeksu cywilnego).

 

 1. Do korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego konieczne jest spełnienie warunków technicznych, tj.

- posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu;

- dostęp do poczty elektronicznej;

- przeglądarka internetowa: Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

 

 1. Użytkownik korzystający z usług Pets Deli zobowiązany jest w szczególności do:

-  niedostarczania treści o charakterze bezprawnym; 

- korzystania ze sklepu internetowego Pets Deli w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

 

 1. Pets Deli korzysta z plików Cookies. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Polityce prywatności.

 

 

 • 2 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty, lecz zaproszenie do składania ofert kupna.

 

 1. Zamawiający może złożyć ofertę kupna poprzez formularz zamówienia online na stronie sklepu internetowego Pets Deli. Po wprowadzeniu swoich danych osobowych, zamawiający poprzez kliknięcie przycisku "Do kasy [zamawiam z obowiązkiem zapłaty]" składa zamówienie pociągające za sobą obowiązek zapłaty na towary znajdujące się w koszyku.

 

 1. Jeżeli zamawiający wybierze w trakcie składania zamówienia regularną dostawę towarów z Pets Deli w wybranych przez niego interwałach czasowych (np. dostawa co-tygodniowa lub co-miesięczna), zamawiający poprzez kliknięcie przycisku "Do kasy" składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem jest regularna dostawa danego towaru/towarów. Dostawa wybranego towaru/towarów przez Pets Deli odbywa się regularnie w wybranych przez klienta odstępach czasu (np. co tydzień lub co miesiąc). Umowa na takie regularne dostawy zostaje zawarta na czas nieokreślony. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie w następujący sposób: do dnia poprzedzającego termin zaplanowanej regularnej dostawy należy przesłać (w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres

   

  ) informację o wypowiedzeniu, a takie wypowiedzenie będzie skuteczne od kolejnej zaplanowanej dostawy. Pets Deli może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z ważnych przyczyn, tj. w sytuacji gdy Pets Deli zdecyduje o zaprzestaniu działalności, bądź w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez zamawiającego bądź w braku akceptacji przez zamawiającego zmienionych przez Pets Deli Ogólnych Warunków Umownych zgodnie z § 13 Ogólnych Warunków Umownych, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.  Zamawiający może również przerwać lub wstrzymać dostawę na określony czas lub zmienić wybrany odstęp czasowy pomiędzy dostawami (np. zmienić dostawę z co-tygodniowej na co-miesięczną). Klient może, jeśli wybrał metodę płatności Paypal, wstrzymać lub anulować regularną płatność na rzecz Pets Deli na swoim koncie Paypal z takimi samymi skutkami umownymi jak wymienione powyżej.

 

 1. Pets Deli niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oferty zamawiającego drogą elektroniczną (e-mailem). Takie potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty zawarcia umowy. Pets Deli może przyjąć ofertę zamawiającego w formie pisemnego (list) lub elektronicznego (e-mail) potwierdzenia realizacji zamówienia lub poprzez dostawę towaru w terminie pięciu dni.

 

 1. W przypadku, gdy realizacja części lub całości zamówienia nie będzie możliwa Pets Deli niezwłocznie (pocztą elektroniczną): a) poinformuje zamawiającego o anulowaniu zamówienia w całości (zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) lub b) zaproponuje zamawiającemu anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez zamawiającego, przedmiotem umowy zawieranej w wykonaniu danego zamówienia będą produkty objęte pozostałą częścią tego zamówienia (w części niemożliwej do realizacji zamówienie to uważane będzie za niezłożone). Pets Deli niezwłocznie dokona zwrotu płatności za niezrealizowane zamówienie bądź niezrealizowaną część zamówienia w taki sam sposób, jaki został przez zamawiającego użyty przy pierwotnej transakcji (w takim wypadku zamawiający nie zostanie obciążony kosztami w związku z tym zwrotem), chyba że wyraźnie zostało ustalone inaczej.

 

 1. Przed złożeniem zamówienia zamawiający może na bieżąco korygować wszystkie wpisywane dane za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszki. Ponadto wszystkie wpisane dane są wyświetlane jeszcze raz w oknie z potwierdzeniem przed złożeniem zamówienia i mogą być poprawione poprzez powrót do poprzednich kroków tworzenia zamówienia oraz przy użyciu zwykłych funkcji klawiatury i myszy.

 

 1. Językiem umowy jest język polski. Tekst umowy obejmujący: specyfikację towarów, ich liczby oraz terminów dostaw oraz Ogólne Warunki Umowne zostaną udostępnione zamawiającemu zgodnie z przepisami ustawowymi; po zawarciu umowy nie będziemy przechowywać żadnych danych wykraczających poza zakres, który jest konieczny do realizacji zamówienia (nie wyklucza to przypadków, w których udzielili Państwo zgody na otrzymywanie informacji handlowych).

 

 • 3 Ceny, płatność

 

 1. Podane ceny produktów są cenami ostatecznymi, tzn. zawierają wszystkie składniki ceny, łącznie z ustawowym, niemieckim podatkiem od wartości dodanej (VAT), w każdym roku, do momentu przekroczenia przez Pets Deli limitu wartości sprzedaży wysyłkowej do Polski, o którym mowa w art. 34 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 347, str. 1 z późn. zm.), oraz łącznie z ustawowym, polskim podatkiem od towarów i usług (VAT), w każdym roku począwszy od momentu przekroczenia przez Pets Deli wyżej wymienionego limitu wartości sprzedaży wysyłkowej. Dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną wskazane oddzielnie podczas składania zamówienia przed realizacją zamówienia.

 

 1. Klient może zapłacić za pomocą: Paypal, Credit Card, Apple & Amazon Pay, Przelewy24. Pets Deli obsługuje wszystkie płatności za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Należą do nich między innymi Shopify Payments, PayPal i Mollie.

 

 1. W przypadku zawarcia umowy na regularną dostawę towarów z Pets Deli na podstawie § 2 pkt. 3 niniejszych Ogólnych Warunków Umownych, obciążenie rachunku zamawiającego będzie dokonywane cyklicznie w odstępach czasu wybranych przez zamawiającego dla dostaw za pośrednictwem metody płatności wybranej przez zamawiającego tak długo, dopóki zamawiający nie wypowie umowy lub nie wstrzyma jej realizacji zgodnie z postanowieniami tych Ogólnych Warunków Umownych. Klient musi upewnić się, że na koncie powiązanym z daną metodą płatności znajdują się wystarczające środki.

 

 

 • 4 Dostawa, odbiór towarów

 1. Dostawa odbywa się poprzez wysłanie przedmiotu zakupu na adres podany drogą elektroniczną przez zamawiającego.

 

 1. Dostawa zostanie zrealizowana po otrzymaniu zapłaty całej ceny za daną dostawę za pośrednictwem wybranej przez zamawiającego metody płatności.

 

 1. Dzień wysyłki/dostawy może być przesunięty z powodu świąt państwowych lub lokalnych. Jeśli odbiór osobisty nie jest możliwy, w zamówieniu można podać inny adres dostawy lub udzielić firmie DHL zezwolenia na pozostawienie przesyłki.

 

 1. Zamawiający winien sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze, a w przypadku niezgodności dostawy, wypełnić protokół firmy kurierskiej lub odmówić przyjęcia dostawy i zareklamować dostawę w Pets Deli (zgodnie z poniższymi postanowieniami).

 

 • 5 Rękojmia

Pets Deli ponosi odpowiedzialność za wady zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, w szczególności art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.

 

 • 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z umową sprzedaży lub usługami elektronicznymi należy składać w formie pisemnej (list) na adres siedziby Pets Deli lub w formie elektronicznej (e-mail: office@petsdeli.pl).

 2. Pets Deli udziela odpowiedzi na reklamację, w sposób w jaki została ona skierowana do Pets Deli, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Pets Deli nie odpowie na reklamację w tym terminie, reklamację uznaje się za uwzględnioną.

 1. Jeżeli reklamacja dotyczy towarów, w celu rozpatrzenia reklamacji zamawiający zobowiązany jest dostarczyć produkty stanowiące przedmiot reklamacji na poniżej wskazany adres VGP Park Ludwigsfelde c/o Pets DeliTonius GmbH - Tor 7-10 Parkallee 28 14974 Ludwigsfelde, Genshagen .Jeżeli reklamacja dotycząca wady produktu została uznana, obowiązek zwrotu kosztów przesyłki spoczywa na Pets Deli. W przypadku reklamacji odrzuconej koszty te pokrywa zamawiający.

 

 • 7 Odpowiedzialność

Pets Deli ponosi odpowiedzialność w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, za szkody powodujące zagrożenie życia, obrażenia ciała lub uszkodzenie zdrowia człowieka, jak również w przypadku gdy odpowiedzialność Pets Deli wynika z przepisów prawa, np. odpowiedzialność za produkt niebezpieczny.

 

 • 8 Prawo własności

Towary pozostają własnością Pets Deli do momentu otrzymania pełnej zapłaty za te towary.

 

 • 9 Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy, SEPA – obciążenie zwrotne

Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe informacje dotyczące prawa konsumentów do odstąpienia od umowy w sekcji "Pouczenie o prawie odstąpienia dla konsumentów". Zwrot towaru w innym opakowaniu nie ma jednak wpływu na skuteczność odstąpienia od umowy ani na uprawnienia z nim związane.

 

UWAGA: W celu odstąpienia od umowy należy przesłać oświadczenie w tym zakresie. Zastosowanie instrumentów bankowych (np. obciążenia zwrotnego SEPA) nie jest wystarczające dla odstąpienia od umowy. Prosimy o skorzystanie z tradycyjnego sposobu odstąpienia od umowy - zwrócimy pieniądze tak szybko, jak to możliwe. Zwracamy uwagę, że stosowanie zwrotnego obciążenia SEPA może generować dodatkowe zbędne koszty. W przypadku skorzystania z obciążenia zwrotnego SEPA mogą zostać Państwo zobowiązani do zwrotu poniesionych przez nas kosztów.

 

 • 10 Ochrona danych osobowych

W kwestii ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych .

 

 • 11 Zmiana Ogólnych Warunków Umownych

Pets Deli może zmienić niniejsze Ogólne Warunki Umowne z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych z co najmniej sześciotygodniowym (6) wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie.

 

Pets Deli poinformuje o zmianach drogą mailową. Jednocześnie wyraźnie poinformujemy, że dana zmiana stanie się częścią istniejącej umowy między Państwem a Pets Deli, jeśli nie wyrażą Państwo sprzeciwu wobec tej zmiany w terminie sześciu (6) tygodni od powiadomienia o zmianie. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, Ogólne Warunki Umowne będą obowiązywać w niezmienionej formie. W takim przypadku zgodnie z § 2 ust. 3 mamy prawo do wypowiedzenia umowy. Jeżeli w terminie sześciu (6) tygodni od odpowiedniego powiadomienia pocztą elektroniczną nie zgłoszą Państwo sprzeciwu wobec zmian na adres office@petsdeli.de, zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych uważa się za zatwierdzone. Pets Deli wyraźnie zwróci Państwa uwagę na możliwość złożenia sprzeciwu i termin do złożenia sprzeciwu.

 

Zmiany Ogólnych Warunków Umownych nie wywierają skutku w odniesieniu do towarów nabytych przez konsumenta przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków Umownych.

 

 • 12 Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku umów zawieranych z konsumentami prawem obowiązującym jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami, osobami prawnymi lub jednostkami sektora finansów publicznych, prawem obowiązującym jest prawo obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

 1. Jeśli zamawiający jest przedsiębiorcą, osobą prawną lub jednostką sektora finansów publicznych, wyłącznie właściwy miejscowo dla wszystkich sporów wynikających z tej umowy jest sąd właściwy według siedziby Pets Deli. To samo dotyczy sytuacji, gdy dla zamawiającego nie da się ustalić ogólnej właściwości sądu w Niemczech lub UE lub gdy jego miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nie jest znane w momencie wniesienia powództwa. Powyższe nie obowiązuje dla sporów wynikających z umowy zawartej z konsumentem, dla których właściwy jest sąd w Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta, chyba że właściwość sądu zostanie inaczej ustalona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Pets Deli informuje, że Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR), którą można znaleźć pod linkiem

   

  . Pets Deli jednocześnie informuje, że nie zgadza się na pozasądowe rozstrzyganie sporów.

 

 

 

 

Pouczenie o prawie odstąpienia dla konsumentów

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

 

Termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru. W przypadku oddzielnej dostawy kilku towarów zamówionych w jednym zamówieniu, termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru. W przypadku umów których przedmiotem jest regularną dostawę towarów w określonym czasie, termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie pierwszego towaru.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Pets Deli Tonius GmbH, Berliner Straße 80-82, 13189 Berlin, tel.: 030-220 56 44 05, e-mail: office@petsdeli.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład przez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Pets Deli przesyła zamawiającemu drogą emailową potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy, że wyślą Państwo do nas informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż oferowany przez nas najtańszy standardowy sposób dostawy), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy informację o odstąpieniu przez Państwa od umowy. Zwrotu płatności dokonujemy w taki sam sposób, jaki został przez zamawiającego użyty przy pierwotnej transakcji (w takim wypadku zamawiający nie zostanie obciążony kosztami w związku z tym zwrotem), chyba że wyraźnie zostało ustalone inaczej. Możemy odmówić zwrotu środków do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

Towar należy odesłać do nas lub nam przekazać niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, gdy towar zostanie wysłany przed upływem terminu czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.

 

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Ustawowe prawo konsumentów do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania:

 • a) w przypadku umów, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (art. 38  pkt 4 ustawy o prawach konsumenta),

 • b) w przypadku umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu  (art. 38  pkt 5 ustawy o prawach konsumenta).

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Prosimy o zwrot towaru do naszego działu logistyki tylko po konsultacji z Pets Deli,

VGP Park Ludwigsfelde c/o Pets DeliTonius GmbH - Gate 7-10 Parkallee 28 14974 Ludwigsfelde, Genshagen.

 

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie do nas tego formularza).

Do

Pets Deli Tonius GmbH

Berliner Straße 80-82

13189 Berlin

E-mail: office@petsdeli.de

 

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy sprzedaży następujących towarów (*) / umowy o świadczenie następującej usługi (*):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Data zamówienia (*)/Data odbioru (*):

________________________________

Nazwisko konsumenta(-ów): 

________________________________

 

Adres konsumenta(-ów):

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku informacji przesyłanej w wersji papierowej):

________________________________

 

Miejsce/ Data:

________________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Polityka zwrotu kosztów

Polityka zwrotu kosztów

Pouczenie o prawie odstąpienia dla konsumentów

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

 

Termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru. W przypadku oddzielnej dostawy kilku towarów zamówionych w jednym zamówieniu, termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru. W przypadku umów których przedmiotem jest regularną dostawę towarów w określonym czasie, termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie pierwszego towaru.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Pets Deli Tonius GmbH, Berliner Straße 80-82, 13189 Berlin, tel.: 030-220 56 44 05, e-mail: office@petsdeli.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład przez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Pets Deli przesyła zamawiającemu drogą emailową potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy, że wyślą Państwo do nas informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż oferowany przez nas najtańszy standardowy sposób dostawy), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy informację o odstąpieniu przez Państwa od umowy. Zwrotu płatności dokonujemy w taki sam sposób, jaki został przez zamawiającego użyty przy pierwotnej transakcji (w takim wypadku zamawiający nie zostanie obciążony kosztami w związku z tym zwrotem), chyba że wyraźnie zostało ustalone inaczej. Możemy odmówić zwrotu środków do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

Towar należy odesłać do nas lub nam przekazać niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, gdy towar zostanie wysłany przed upływem terminu czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.

 

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Ustawowe prawo konsumentów do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania:

 • a) w przypadku umów, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (art. 38  pkt 4 ustawy o prawach konsumenta),

 • b) w przypadku umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu  (art. 38  pkt 5 ustawy o prawach konsumenta).

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Prosimy o zwrot towaru do naszego działu logistyki tylko po konsultacji z Pets Deli,

VGP Park Ludwigsfelde c/o Pets DeliTonius GmbH - Gate 7-10 Parkallee 28 14974 Ludwigsfelde, Genshagen.

 

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie do nas tego formularza).

Do

Pets Deli Tonius GmbH

Berliner Straße 80-82

13189 Berlin

E-mail: office@petsdeli.de

 

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy sprzedaży następujących towarów (*) / umowy o świadczenie następującej usługi (*):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Data zamówienia (*)/Data odbioru (*):

________________________________

Nazwisko konsumenta(-ów): 

________________________________

 

Adres konsumenta(-ów):

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku informacji przesyłanej w wersji papierowej):

________________________________

 

Miejsce/ Data:

________________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.